תקנון

תקנון שימוש באתר ההטבות - מדנס פלוס

 

ברוכים הבאים לאתר "מדנס הטבות" (להלן-  "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי מדנס סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ. 511187841 (להלן – "מדנס") מרחוב השלושה 2 תל אביב.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

 

2. השימוש באתר "מדנס הטבות"

א.         האתר מציע הטבות שונות, כפי שיפורט מעת לעת באתר. מובהר כי ההטבות ניתנות ברובן על ידי מעניקי הטבות שונים המהווים צדדים שלישיים שהתקשרו עם מדנס (להלן - "מעניקי ההטבות").

ב.         תוכל ליהנות מהטבות אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. אנא הקפד למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

ג.          במסגרת ההרשמה יופק לך שם משתמש וסיסמא, עליך לשמור עליהם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וכן לעקוב אחר ההנחיות וההוראות שקיימות באתר לעניין זה.

ד.         כדי להנות מהטבה מסוימת, עליך להזמין את ההטבה מראש, באתר.

ה.         לאחר הזמנת ההטבה, תקבל אישור על ביצוע ההזמנה, וישלח אליך שובר הטבה לדואר האלקטרוני שהזנת בתהליך ההרשמה ו/או כהודעת SMS לפי שיקול דעתה של מדנס. השובר יופיע במקביל גם באזור האישי שלך באתר.

ו.          במסגרת השובר שיופק עבורך - יצוין קוד הטבה ומספר טלפון אליו תוכל לפנות לצורך מימוש ההטבה. כמו כן, מעניקי ההטבה יהיו רשאים לפנות אליך ישירות, בהתאם לפרטי הקשר שהזנת בתהליך ההרשמה לצורך תיאום ומימוש ההטבה.

ז.          ההטבות תהיינה נתונות למימוש למשך זמן מסוים, כפי שיצוין עבור כל הטבה.

 

3. מאגרי מידע והסכמה להכללתך במאגר הדיוור

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מדנס ו/או חברות קשורות מטעמה לצורך עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח ו/או פעולות שיווק שלה ו/או של גורמים הפועלים מטעמה, וכן יועברו למעניקי ההטבות, לצורך תיאום מימוש ההטבה. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם מסירתו מהווה תנאי להזמנה ומימוש של ההטבות המפורטות באתר. 

הרשמתך ו/או מסירת פרטים על ידך לצורך רכישת הטבה כלשהי דרך האתר ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דיוור ישיר ודבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים, וזאת באמצעות פניה טלפונית, דוא"ל, הודעת טקסט וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל פנייה / דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל פניות / דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל פניות / דברי פרסומת כאמור. פניה להסרה ממאגר הדיוור יש לשלוח לכתובת השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054 וכן באמצעות הטלפון 03-6380400. כמו כן, תוכל להפנות בקשה למדנס בדוא"ל madanesplus@madanes.com , או להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה על ידי לחיצה על הלינק להסרה, שבתחתית כל דוא"ל.

 

4. תנאי השימוש בהטבות

מובהר כי מימוש ההטבות ייעשה בהתאם לתנאים המסחריים הפרטניים שנקבעו על ידי מעניק ההטבה ולמדנס לא תהיה כל אחריות לטיב, לאיכות ולאופן מתן ההטבה. מעניקי ההטבות הינם האחראים הבלעדיים לשירותים ו/או למוצרים המוצעים במסגרת האתר, לרבות לתכונותיהם, טיבם, מועד אספקתם, עמידותם ותכולתם, ו/או התאמתם לצרכי הלקוח. על מעניקי ההטבות בלבד חלה החובה לספק תעודות אחריות ו/או הוראות הפעלה ו/או כל תעודה הנדרשת על פי דין.

מדנס אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם ניתן לרכוש את המוצרים / השירותים בדרך אחרת. מדנס אינה אחראית בשום אופן למחירים אשר יקבעו במהלך המבצעים שיערכו מעניקי ההטבות בעצמם או בשיתוף אחרים.  

 

מובהר כי מדנס לא תישא בכל אחריות לתוכן המסחרי שמפרסם מעניק ההטבה באתר.

האחריות היחידה לתכנים המסחריים של מעניק ההטבה ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על מעניק ההטבה.

מדנס איננה צד לכל עסקה בין מעניקי ההטבות ובין המשתמשים באתר, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו. 

התמונות באתר הן לצורך המחשה בלבד ואין ללמוד מהם על תיאור מחייב של המוצר / השירות הנרכש.

 

מדנס רשאית, בכל עת להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את היקפה ו/או את תדירות פרסום ההטבות בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מדנס לבטל רישום לשירות של משתמש מסוים, או לחסום גישה לאתר, בכל מקרה שבו נמסרו נתונים שגויים ו/או במקרה שהמשתמש פעל באופן שיש בו כדי לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרה של תקנון זה.

 

5. קישורים לאתרים אחרים

מובהר כי ככל שקיימים באתר לינקים / קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, הרי שמדנס איננה שולטת או מפקחת עליהם. מדנס אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 

 

6. קניין רוחני

האתר והשירותים שמוצעים בו הם לשירותך ולשימושך הפרטי בלבד. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים מסחריים של מעניק ההטבה) הינן של מדנס בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למדנס להשתמש בהם. 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מדנס.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

מדנס לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכני האתר כאמור בכל דרך אחרת ו/או בניגוד לאמור לעיל.

 

 

7. שינויים בהטבות הכלולות באתר

מדנס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

כמו כן, מדנס תהיה רשאית לעדכן את ההטבות ו/או את השוברים אשר ניתן להפיק באתר, כולם או חלקם, ובכלל זה תהא רשאית לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע תנאים מסוימים בתוך כל הטבה ספציפית ו/או להפסיקה, ללא הודעה מוקדמת. במקרה כאמור, שוברים שהופקו עד למועד השינוי יהיו תקפים בהתאם למפורט בהם בלבד, ולמשך התקופה הקבועה בהם.

 

8. כללי וסמכות שיפוט

אין בתקנון זה כדי לחייב את מדנס להעניק הטבות כלשהן, לרבות בתדירות ו/או בהיקף כלשהו. מדנס תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל כל הוראה בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בכל תביעה הקשורה בתקנון זה יהא בית המשפט בתל אביב – יפו בלבד.

 

9. יצירת קשר

מדנס מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הינך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובתנו השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054, טלפון 03-6380000. כמו כן, תוכל להפנות בקשות ו/או פניות כאמור לדוא"ל madanesplus@madanes.com.

 

 

10. האמור לעיל בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וחל כלשונו גם על נשים.